Conservar l’ADN familiar

L’ADN de cada individu determina en gran mesura com ha estat, com és i fins i tot com podrà ser la seva salut. Atès que entre familiars es comparteix una gran part de la informació que es troba en l’ADN, el fet de disposar del dels nostres familiars i de la seva història mèdica ens pot ajudar a nosaltres i als nostres descendents a conèixer el risc de desenvolupar una patologia potser freqüent en la nostra família.

Per a algunes patologies, les zones de l’ADN que s’han d’estudiar per avaluar el risc de patir-les estan molt ben identificades. Per altres s’està investigant intensament i és probable que els avenços científics permetin identificar-les en els propers anys.

Quan arribi aquest moment, podrà ser fonamental per a les famílies el conèixer la informació de l’ADN del màxim nombre dels seus membres, especialment dels afectats de malalties hereditàries greus.

Com diu el nostre lema, La informació genètica pot ser vital per a la salut de la seva família. Conservi-la avui.

La conservació de l’ADN que ofereix el servei DNA FAMILY BOOK no implica per si sola conèixer el grau de risc de patir una malaltia determinada.

Sí permet, en canvi, que la família tingui a la seva disposició aquest ADN quan ho necessiti, per exemple si l’assessor genètic consultat en el seu moment per la família (fora del servei DNA FAMILY BOOK) li recomanés analitzar l’ADN conservat.

Sent llavors la família coneixedora del seu risc, els familiars amb una baixa possibilitat de patir aquesta malaltia es tranquil·litzaran, i en canvi, els familiars amb risc moderat o elevat podran potser rebre a temps propostes d’accions preventives, en l’àmbit de la medicina personalitzada.

A qui pot ajudar

Famílies amb malalties greus de naturalesa genètica

DNA FAMILY BOOK  pot ajudar a totes les persones, però en especial als membres de famílies amb malalties greus de probable naturalesa genètica. Patologies greus, com les cardiovasculars (infart de miocardi, ictus, etc.), neurodegeneratives (Alzheimer, Parkinson, etc.), oncològiques (càncer de mama, de pròstata, de colon, etc.) o malalties rares són molt freqüents en la nostra societat i la probabilitat que un membre de la nostra família pugui patir una d’elles no és a priori menyspreable.

I si, a més, són diversos els membres de la família que pateixen o han patit la mateixa patologia, la sospita que intervingui un factor hereditari és immediata i la família pot viure per això una situació d’angoixa.

Avui dia, les proves genètiques de bastants d’aquestes malalties no són encara prou concloents, però gràcies a la investigació biomèdica en el termini de pocs anys molt probablement ho seran. En aquell moment, moltes d’aquestes famílies voldran haver conservat informació de l’ADN dels seus parents afectats ja difunts. DNA FAMILY BOOK vol solucionar aquest contratemps.

Les següents patologies1, amb freqüència, són hereditàries i poden presentar-se en diversos membres d’una mateixa família.

Al·lergologia
Angiologia i cirurgia vascular
Aparell digestiu
Cardiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Estomatologia
Ginecologia i Obstetrícia
Hematologia
Immunologia
Medicina Interna
Metabolopaties
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Psiquiatria
Reumatologia
Urologia

1 NOTA: l’elenc de patologies descrit pot no ser exhaustiu.

Mort sobtada inexplicable

Del col·lectiu de persones que moren per mort sobtada i de forma inexplicable a edat jove (menys de 50 anys), es creu que fins un 30% dels casos presenta mutacions en el seu ADN que poden haver estat causants d’aquesta mort.

Resulta per això probable que algun dels familiars pugui presentar un risc elevat de patir-la també. El que és rellevant aquí és que les anàlisi genètiques per estudiar la mort sobtada estan ja disponibles en l’actualitat. En conseqüència, si hagués estat conservat l’ADN de la persona difunta com proposa DNA FAMILY BOOK, podria ser sol·licitat immediatament l’estudi de la variant causant de la mort en aquest ADN (a través d’un assessor genètic, que li pot recomanar DNA FAMILY BOOK) i buscar si un altre membre de la família (que hagi autoritzat ser estudiat) pot patir-la.

En aquest cas, aquest iniciaria com més aviat un tractament preventiu, que en el cas de la mort sobtada pot ser primordial, atès que en moltes situacions el primer símptoma ja resulta ser la mort, sense haver patit anteriorment episodis d’arítmies coneguts.

Famílies interessades en conservar la seva informació genètica per aplicació mèdica

Si a vostè no li consta que la seva família estigui afectada per cap patologia de les descrites abans, però desitja estar més tranquil pel que fa a la salut futura d’aquella, també pot ser del seu interès ser usuari del Servei DNA FAMILY BOOK.

Així funciona

El servei DNA FAMILY BOOK consta de les següents fases:

Contractació del Servei

Es pot contractar DNA FAMILY BOOK en cas que: a) vostè mateix sigui el donant de l’ADN i sigui major d’edat, b) vostè sigui un familiar (o el representant legal) de la persona menor d’edat, incapacitada o difunta de la que es vol conservar l’ADN.

En el cas que la contractació es vehiculi a través de companyies funeràries, asseguradores, o altres, elles poden tramitar la documentació necessària. Podeu veure més detalls en Com es contracta.

DNA FAMILY BOOK procedirà, en tot cas, a obtenir la mostra biològica del donant només quan la persona sol·licitant hagi donat per escrit el consentiment informat exprés i hagi acceptat les condicions particulars del servei.

Obtenció de la mostra biològica

L’obtenció de la seva mostra biològica, o la d’un familiar menor d’edat o incapacitat, la pot fer directament la mateixa persona autoritzant del servei, de forma senzilla i indolora (veure Obtenció senzilla de la mostra). Quan es tracti d’un donant difunt, la mostra l’obtenen els propis serveis funeraris.

Triptic_1 Obtenció Mostra_11_CAT

Extracció i Control de Qualitat de l’ADN

La mostra biològica és enviada, en condicions adequades, a un dels centres col·laboradors.

Allà, la mostra és processada per obtenir la fracció genètica, i seguidament es controla si la quantitat i qualitat de l’ADN extret són satisfactoris per a la seva conservació.

Triptic_2 Tubo ADN_11_CAT

Conservació de l’ADN o de mostres biològiques originals.

Un cop confirmat el punt anterior, es diposita i conserva per un període de 10 anys -prorrogable-, a les instal·lacions del centre col·laborador, la mostra d’ADN extret o bé la mostra biològica original (en el cas que vostè hagi contractat només aquest servei). Aquest centre garanteix que la conservació es realitza en condicions òptimes per a possibles anàlisi posteriors al Servei DNA FAMILY BOOK.

Triptic_3 Congelador_11_CAT

Assessorament genètic (primera visita) per a l’ús de la mostra d’ADN.

Amb la modalitat Premium EXPERT, durant la primera visita amb un Assessor Genètic de reconegut prestigi, aquest valorarà la seva historia mèdica familiar i li aconsellarà, si ho creu oportú, la implementació de proves d’ADN en laboratoris o centres experts.
Per aquesta finalitat, podrà usar-se la mostra d’ADN conservada per DNA FAMILY BOOK, que s’entregarà només si ho ordena la persona sol·licitant del servei.

 

Triptic_4 AssessGenet_11_CAT

Triptic_4 AssessGenet_options_11_CAT

Conservació de l’ADN al seu domicili.

En el cas que s’hagi extret l’ADN de la mostra biològica, part d’aquest ADN es pot sotmetre a un tractament especial i dipositar-se a l’interior d’un Dispositiu que garantitza que l’ADN pugui ser analitzat en el futur, encara que es mantingui a temperatura ambient.

Aquesta Càpsula CASA, que s’entrega a l’usuari/familiar per a que el custodiï al seu domicili particular o al lloc que desitgi, presenta un aspecte noble i pot gravar-se amb una breu inscripció.

 

Triptic_5 CASA_11_CAT

Biobancs i centres

DNA FAMILY BOOK té un acord de col·laboració amb els següents Biobancs i Centres, als que encarrega el processament i conservació de les mostres biològiques i d’ADN:

 

logorcat-compressor

FUNDACIÓ INSTITUT DE MEDICINA PREDICTIVA I PERSONALITZADA DEL CÀNCER, IMPPC

Ctra. de Can Ruti, camí de les Escoles s/n

08916 Badalona (Barcelona)

Fes clic per anar al seu web

Germans-Trias-compressor

Resultat d'imatges de igtp

CSIC

logo-UAB

04-ICS-01

Resultat d'imatges de generalitat de catalunya logo

Feder-compressor

idibaps_participa_estudio_5089_30133059

INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST PI I SUNYER, IDIBAPS (HOSPITAL CLÍNIC)

C/ Rosselló 149-153

08036 Barcelona

www.clinicbiobanc.org

Fes clic per anar al seu web

Resultat d'imatges de red biobancos

CLINIC-2015

CSIC

logo-UAB

Resultat d'imatges de generalitat de catalunya logo

Feder-compressor

BNADN_nucleus_2

BANC D’ADN DE NUCLEUS

C/ Espejo 2

37007 Salamanca (Espanya)

Fes clic per anar al seu web

Resultat d'imatges de red biobancos

Feder-compressor

igtp-logo-footer-compressor

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIONS EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL, IGTP (HOSPITAL CAN RUTI)

Ctra. de Canyet, s/n,

08916 Badalona (Barcelona)

Fes clic per anar al seu web

Resultat d'imatges de red biobancos

Germans-Trias-compressor

Resultat d'imatges de instituto de salud carlos iii

04-ICS-01

logo-UAB

Partners

Com es contracta

El servei DNA FAMILY BOOK es contracta de forma simple donant per escrit el consentiment informat exprés i acceptant les condicions particulars del servei, tot en un únic document.

Hi ha diversos nivells del servei DNA FAMILY BOOK  segons qui és el Subjecte Font:

Les diferents modalitats de servei es detallen en Modalitats.

Si desitja consultar la Condicions Generals del servei, faci clic aquí.

Si vol consultar el seu cas concret, pot contactar amb nosaltres (consulti DNA FAMILY BOOK), o bé amb l’entitat col·laboradora o col·lectiu corresponent.

Si desitja contractar directament el servei, feu clic en Desitjo Contractar DNA FAMILY BOOK

Modalitats

DNA FAMILY BOOK vol arribar al major nombre possible de famílies que puguin necessitar -o ser usuàries- del servei, independentment de les seves possibilitats econòmiques. Per això, hem creat dos nivells amb diferents modalitats de servei com es descriu en la següent taula.

Modalidades_EXPERT_11_CAT

Serveis principals

Servei Bàsic

La mostra biològica s’obté i es diposita per a la seva conservació (durant 10 anys, prorrogables) directament sense haver estat extret abans l’ADN.

És la modalitat més econòmica, però comporta un major risc ja que no s’aïlla l’ADN de la mostra original i per això no resulta tan segur garantir-ne la qualitat.

Servei Premium

La mostra biològica s’obté i s’extreu l’ADN de la mostra, amb el consegüent control de qualitat de la mateixa. Finalment, la mostra d’ADN és dipositada per la seva conservació en el Centre col·laborador (també durant 10 anys, prorrogables).

Aquesta és la modalitat que recomanem, ja que podem assegurar que la mostra d’ADN té qualitat verificada per ser analitzada amb garanties en proves genètiques posteriors (alienes al servei).

Servei Premium EXPERT

La mostra biològica s’obté i s’extreu l’ADN de la mostra, amb el consegüent control de qualitat de la mateixa.lLa mostra d’ADN és dipositada per la seva conservació en el Centre col·laborador (també durant 10 anys, prorrogables) i l’usuari de DNA FAMILY BOOK rep el consell d’un Assessor Genètic especialista (la modalitat inclou la primera visita amb l’Assessor).

 

Serveis complementaris

Càpsula CASA

En el cas d’haver-se seleccionat el servei “Premium” o “Premium EXPERT”, es poden sol·licitar fins a 4 Càpsules CASA amb l’ADN procedent de la mateixa persona.

Servei Avançat

De la mostra biològica conservada amb el Servei Bàsic, en el moment del període de la seva conservació que l’usuari ho requereixi, s’extreu l’ADN i es controla la qualitat de la mateixa. La conjunció dels serveis Bàsic i Avançat equival al servei Premium.

Pròrroga

Aquest servei permet perllongar, per 10 anys més, la conservació de la mostra biològica o d’ADN corresponent al servei Bàsic, Premium o Premium CASA que s’hagi contractat prèviament.

Desitjo contractar DNA FAMILY BOOK

Nom i cognoms*

Correu electrònic*

DNI*

Modalidat:*

Donant de l'ADN:*

Modalidat de pagament*

Missatge

He llegit i accepto la clàusula de protecció de dades* 

Política de protecció de dades

*Camps obligatoris

Condicions Generals

Faci clic en el botó per accedir a les condicions generals.

20170331
20170330
20170519
20171007