Avís legal

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PORTAL

Si us plau llegiu les presents condicions d’ús (“ACORD”) abans d’utilitzar aquest lloc web, contractar els serveis de la mateixa o accedir al seu contingut (“ELS SERVEIS”) oferts per FAMILY SYNERGY, S.L. (FAMILY SYNERGY, d’ara endavant). Acceptant els termes i condicions mitjançant la subscripció o registre en línia, pel mer ús o accés a la pàgina web, o de forma expressa en la contractació dels serveis, està expressant la seva conformitat amb els mateixos tal com queden descrits a continuació, i accepta quedar obligat a ells. Si no està d’acord amb les presents, no li serà reconegut el dret a utilitzar els serveis oferts per FAMILY SYNERGY, S.L. A tots els efectes s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades si prem el botó “Acceptar”.

Aquest acord és executable contra tota persona o entitat que utilitzi el servei, i contra qualsevol altra persona que utilitzi el servei en nom d’aquesta persona o entitat. Vostè està d’acord que aquest acord és l’equivalent a qualsevol acord negociat i escrit signat per vostè. Si actua en nom i representació d’una persona jurídica, vostè declara i garanteix que té poder suficient per vincular a aquesta persona jurídica a aquestes condicions, i que el seu consentiment amb els presents termes rebrà la mateixa consideració que el consentiment d’aquesta societat. En aquest cas, “VOSTÈ” i “EL SEU” es referiran a aquesta societat.

Preliminar

Aquests Termes i Condicions, i qualsevol altre document al qual es faci aquí referència i que li sigui proveït per Family Synergy, S.L., constitueixen un Acord legal i vinculant entre vostè i Family Synergy, S.L.
L’última versió d’aquest Acord serà publicada a la pàgina web de Family Synergy, S.L. (la “Web”). L’ús del servei i del web constitueix l’acceptació d’aquestes modificacions. Se li recomana que consulti periòdicament la web per conèixer les actualitzacions i / o modificacions.

Introducció i identificació de l’empresa oferent

El present avís regula l’ús del servei del portal d’Internet “www.dnafamilybook.com” que Family Synergy, S.L. titular d’aquest lloc web (amb domicili social al c / Cerdanya, número 42, 08830, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Espanya, amb NIF número B-66.527.433 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.797, foli 185, full 467.839, inscrip.1) posa a disposició dels usuaris d’Internet.
Vostè pot contactar amb FAMILY SYNERGY mitjançant el número de telèfon 93.652.37.66. Així mateix, podrà fer-ho també mitjançant correu electrònic a través de la següent adreça: info@dnafamilybook.com.

Ús de la pàgina web

A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web “www.dnafamilybook.com“, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d’internet.
La utilització de la pàgina i / o dels seus serveis, suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes Normes d’ús, de l’actual secció.

Aquest lloc web empra cookies de Google per prestar els seus serveis, per personalitzar anuncis i per analitzar el tràfic. Google rep informació sobre el teu ús d’aquest lloc web. Si utilitzes aquest lloc web, se sobreentén que acceptes l’ús de cookies.

L’accés i / o contractació de determinats serveis oferts als usuaris de www.dnafamilybook.com (d’ara en endavant l’usuari), pot estar sotmès a certes condicions que, depenent dels casos, substitueixen, modifiquen i / o completen aquestes Normes d’ús, de manera que l’usuari, amb anterioritat a l’accés i / o ús d’aquests serveis i continguts, ha de llegir i acceptar aquestes condicions.
L’usuari de la pàgina web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si bé Family Synergy, S.L. es reserva el dret a restringir l’accés d’informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

L’usuari autoritza a Family Synergy, S.L. perquè pugui remetre-li ofertes i informacions publicitàries. L’usuari pot revocar en qualsevol moment aquest consentiment simplement contactant amb el nostre Servei d’Atenció al Client (Telef.93.652.37.66 o enviant un correu electrònic a info@dnafamilybook.com)

Condicions d’accés de l’usuari

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.dnafamilybook.com i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord amb la Llei, la Moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents Normes d’ús.
En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.dnafamilybook.com  o serveis, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen les presents Normes d’Ús, lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.dnafamilybook.com  o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de les mateixa, per la resta dels usuaris, Family Synergy SL i / o la seva imatge. Així mateix, l’usuari es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, especialment, a no sobrecarregar de forma indeguda l’ample de banda o qualsevol altre element tècnic susceptible de patir danys, a no transmetre la web, o mitjançant d’ella, cap element susceptible de contenir virus o cap altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir totalment o parcialment la web.
L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en la pàgina del present lloc d’internet per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directament o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés.
Tant l’accés a la Pàgina com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

Family Synergy S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús i no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir, ni dels danys que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
• La presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Pàgina.
• Un mal funcionament del navegador.
• De l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Motius d’exclusió

Family Synergy, S.L. es reserva el dret d’exclusió temporal o definitivament als usuaris en qualsevol dels següents supòsits:
• Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d’ús establerts en el present document.
• Per incompliment de les lleis, la moral, i l’ordre públic.
L’exclusió de l’usuari no suposarà la renúncia de Family Synergy, S.L. a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

Dret de Modificació de les Normes d’ús

Family Synergy, S.L. es reserva el dret de modificar unilateralment i sense preavís, qualsevol dels termes i condicions de les presents Normes d’ús, en els termes i condicions que estimi convenient, els serveis prestats o qualsevol aspecte substancial de la present pàgina, o les condicions d’operativitat , tècniques i d’ús dels serveis de www.dnafamilybook.com. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Propietat Intel·lectual i Drets d’Autor

L’usuari haurà d’utilitzar el contingut i informació recollits en www.dnafamilybook.com de forma diligent, correcta i lícita i, en concret, únicament i exclusivament per a ús personal i no comercial, sense eliminar o modificar el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de Family Synergy, SL o de tercers, és a dir, respectant la seva forma original. Queda prohibida qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada www.dnafamilybook.com sense autorització prèvia i per escrit de Family Synergy, S.L.
Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges …., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts a la pàgina web www.dnafamilybook.com) són propietat de Family Synergy, SL o, si és el cas,  disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors, pel que estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de Family Synergy, S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de Family Synergy, SL, o, si escau, de l’empresa titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts. La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.
L’accés als serveis subministrats no suposa per part de Family Synergy, SL, renúncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a Family Synergy, S.L. i que poguessin aparèixer en la pàgina web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, Family Synergy, S.L. compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el formulari de contacte de la pàgina web.

Hiperlinks

En el cas que www.dnafamilybook.com refereixi, mitjançant enllaços, a publicitat o a pàgines web de tercers, Family Synergy, S.L. declara que ni controla ni s’obliga a controlar, amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis, els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, de manera que Family Synergy , S.L. no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, sent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com el control de que aquells no lesionin drets de tercers. L’existència d’un hiperlink a www.dnafamilybook.com no pressuposa relació de cap classe entre Family Synergy, S.L. i el propietari de la pàgina web de tercers.

Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink de la pàgina www.dnafamilybook.com, han de garantir que el hiperlink només permet l’accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.dnafamilybook.com, però no realitza (de forma enunciativa però no limitadora) reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.dnafamilybook.com, sense autorització prèvia i per escrit per part de Family Synergy, SL

Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l’usuari garantirà que la pàgina web en la qual s’estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Family Synergy, S.L. L’existència d’un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre Family Synergy, S.L. i el propietari de la pàgina web en què el mateix s’estableixi.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

Family Synergy, S.L. no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels productes o serveis posats a disposició de l’usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat , fiabilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.
Family Synergy, S.L. no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines de www.dnafamilybook.com, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. Family Synergy, S.L. no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.
Family Synergy, S.L. tampoc respon de les pàgines Web a les que pugui remetre, ni dels seus continguts.
Family Synergy, S.L. no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l’absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines, de manera que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

Salvaguarda de les Normes d’ús

Si una de les estipulacions de les presents Normes d’ús fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions es mantindran en els termes acordats. Family Synergy, S.L. es compromet a substituir l’estipulació afectada per la nul·litat aproximant-se el més possible a la intenció inicialment perseguida per les parts.

Llei aplicable i Jurisdicció competent

Aquestes Normes d’ús es regeixen per la Llei Espanyola. Family Synergy, S.L. i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva interpretació, validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si escau , pogués correspondre’ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Constitueix aquest contracte la expressió completa i íntegra de l’acord entre Family Synergy, S.L. i l’usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.

Darrera modificació: 19 de Setembre de 2018